Machine Learning / AI ( Máy học ) là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo. Liên quan đến việc nghiên cứu. Và xây dựng các kĩ thuật cho phép các hệ thống “học” tự động từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể.

Ví dụ như các máy có thể “học” cách phân loại thư điện tử. Xem có phải thư rác hay không và tự động xếp thư vào thư mục tương ứng.

Machine Learning giúp các loại máy tính. Hay máy móc liên quan có thể đưa ra những quyết định xử lý nhiệm vụ nào đó. Dựa trên dữ liệu được cung cấp mà không cần phải được lập trình sẵn. Những chương trình hay thuật toán này được thiết kế theo một cách thức giúp chúng tự học và cải tiến theo thời gian thông qua việc tiếp xúc với dữ liệu mới.